Fonduri Europene

_______________________________________________________________________________________________________________

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020:

POCU/436/4.4/126647

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul General: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea către cel puțin 162 persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială a unor servicii sociale integrate adecvate nevoilor lor specifice.

Titlul proiectului:BUNICII – Servicii destinate vârstnicilor”

Cod MySMIS/Codul Proiectului: 126647

Nr. contract finanțare: 4906/04.06.2019

BENEFICIARUL PROIECTULUI: FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI din Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Tazlău nr. 11.

Tel./Fax: 0264 – 457961, e-mail: fivclujnapoca@gmail.com , web: www.fiv.ro

Obiectiv specific al proiectului: Dezvoltarea capacității entității solicitate să livreze servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice pentru persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială prin intermediul Centrului de Zi pentru persoane vârstnice (CZ) și a Unității de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice (UID), în vederea integrării socio-profesionale.

Acest obiectiv specific se va realiza prin achiziționarea de echipamente, active necorporale și materiale consumabile necesare dezvoltării CZ și UID.

Obiectivul specific se va realiza prin acordarea de servicii sociale integrate în rândul a minimum 101 vârstnici la CZ și a minimum 61 vârstnici la UID, contribuind la îndeplinirea indicatorilor de rezultat (4S42)și de realizare (4S47) în cadrul proiectului POCU.

Proiectul POCU/436/4/4/126647 contribuie la îndeplinirea măsurilor celor 3 obiective strategice:

  1. Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice
  2. Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice
  3. Obținerea unui grad ridicat de independență și siguranță pentru persoane vârstnice cu necesități de îngrijire de lungă durată.

Valoarea proiectului: 1.510.849,11 lei

Valuarea cofinanțării UE: 1.510.849,11 lei

Data începerii proiectului: 05.06.2019

Data finalizării proiectului: 03.06.2022

Relevanța proiectului rezidă în aceea că oferă vârstnicilor posibilitatea ”să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoilor lor de bază să fie satisfăcute.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro